USMLE

בחינת ה-USMLE היא בחינה הבודקת הבנה של מושגים ועקרונות בסיסיים ברפואה, ונדרשת על מנת לקבל רישוי אמריקאי לעיסוק ברפואה בארה”ב.

בחינת ה-USMLE בודקת ידע תאורטי ויישומו על ידי מועמדים לעיסוק ברפואה בארה”ב. הבחינה בודקת את הידע הנצבר בשנתיים הראשונות הפרה-קליניות בבי”ס לרפואה אמריקאי, המקביל לידע הנצבר ב-4 השנים הראשונות בבי”ס ישראלי. רוב השאלות במבחן בודקות יישום קליני של הידע התיאורטי. לבחינה שלושה חלקים:

הבחינה בודקת הבנה של מושגים ועקרונות בסיסיים ברפואה, ויישום מושגים אלו. הוא בוחן את הידע הנצבר בשנתיים הראשונות הפרה-קליניות בבי”ס לרפואה אמריקאי, המקביל לידע הנצבר ב-4 השנים הראשונות בבי”ס ישראלי. רוב השאלות במבחן בודקות יישום קליני של הידע התיאורטי

הבחינה בודקת את יישום הידע הרפואי, המיומנויות וההבנה של המדע הקליני, כפי שנדרש בטיפול בחולה. הוא בודק את הידע שנצבר בשנתיים הקליניות בבי”ס לרפואה אמריקאי. הוא מחולק ל-2 חלקים:

הבחינה בודקת יישום ידע רפואי ו- management של החולה כפי שנדרש מרופא מוסמך. הוא נערך על מחשב, בארה”ב.

מבחן ה-USMLE Step 1 בודק את היכולת ליישם ידע מדעי בטיפול הרפואי. השאלות נכתבות ע”י מומחים בכל אחד מהתחומים. הנושאים הם: אנטומיה, מדעי ההתנהגות, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, פתולוגיה, פיזיולוגיה, ונושאים נוספים, הכוללים: גנטיקה, תזונה והזדקנות.

​על פי תיקון לתקנות הרופאים שאושר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת ופורסם  ברשומות, רופא שיעמוד בהצלחה בבחינות USMLE לפי הכללים המפורטים להלן,
יהיה זכאי לקבלת פטור מהבחינה הממשלתית:

בעל דיפלומה מוכרת ברפואה מחו”ל שטרם ביצע סטאז’
אם עמד בהצלחה בבחינות ה-USMLE: שלב-1 ואחד החלקים (ck) של שלב-2

(USMLE STEP-1; USMLE STEP-2ck)
יהיה פטור מהבחינה הממשלתית לקראת סטאז’ ברפואה ויהיה זכאי לקבל הרשאה לסטאז’ ברפואה בישראל.

בעל דיפלומה מוכרת ברפואה מחו”ל שביצע סטאז’ מוכר בחו”ל
אם עמד בהצלחה בבחינות ה-USMLE, שלב–1, שני החלקים של שלב–2 ושלב–3

(USMLE STEP-1; USMLE STEP-2ck; USMLE STEP-2cs; USMLE STEP-3)

יהיה פטור מבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה ויהיה זכאי לרישיון לעיסוק ברפואה בישראל.

כל זאת, בכפוף לעמידה בשאר תנאי פקודת הרופאים ותקנותיה.